Tài liệu phục vụ sự kiện

Tài liệu Tiền Giang phục vụ APEC 2017
Tài liệu Tiền Giang phục vụ APEC 2017 (1)
Tài liệu Bình Phước phục vụ APEC 2017
Tài liệu Ninh Thuận phục vụ APEC 2017